Klauzula informacyjna RODO

Klauzula informacyjna RODO CHRS Sp. z o.o. - 1.06.2019r.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz w sprawie przepływu takich danych (RODO) informujemy, iż: Administratorem Twoich danych osobowych jest Corporate HR Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Lubinie ( 59-301 ), ul. M. Skłodowskiej-Curie 84 (dalej: "Administrator"). Pozostałe dane kontaktowe: adres e-mail: biuro@chrs.pl, nr tel: 887 380 073.

Celem przetwarzania Twoich danych jest prowadzenie procesu rekrutacji i selekcji, udostępnianie danych potencjalnym pracodawcom, ewentualny udział w przyszłych procesach rekrutacji oraz udzielanie pomocy w znalezieniu pracy.

 1. Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych są przepisy: Kodeksu pracy – art. 22’ §1 i rozporządzeń wydanych na podstawie KP oraz Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie przepływu takich danych ( RODO ) – 6 ust. 1 lit c) art. 6 ust. 1 lit b) art. 6 ust. 1 lit f), art. 6 ust. 1 lit a).
 2. Jeśli Twoja kandydatura będzie spełniać oczekiwania potencjalnego pracodawcy, wówczas poinformujemy Ciebie o zainteresowaniu, wskazując jednocześnie dane tego podmiotu (potencjalnego pracodawcy). Jeśli wyrazisz zgodę, Twoje dane osobowe zostaną udostępnione wskazanemu podmiotowi celem umożliwienia Ci udziału w dalszym procesie rekrutacji prowadzonym przez potencjalnego pracodawcę.
 3. Twoje dane osobowe możemy udostępniać następującym odbiorcom: potencjalnym pracodawcom poszukującym pracowników odpowiadających Twojemu wykształceniu i doświadczeniu, podwykonawcom, z których usług korzystamy przy przetwarzaniu Twoich danych, osobom przez nas upoważnionym (pracownikom i współpracownikom), w związku z wykonywanymi przez nich obowiązkami zawodowymi w prowadzonym procesie rekrutacji.
 4. Ponadto Twoje dane osobowe mogą być (w ramach procesu rekrutacji) przekazywane do państwa trzeciego, które będzie zapewniało odpowiedni stopień ich ochrony bądź w którym my zapewniamy odpowiednie ich zabezpieczenia za pomocą standardowych klauzul ochrony danych zatwierdzonych przez Komisję Europejską.
 5. Twoje dane będą przechowywane do zakończenia prowadzonego przez nas procesu rekrutacyjnego i zostaną usunięte najpóźniej w ciągu miesiąca po jego zakończeniu, chyba, że w procesie rekrutacji zaistnieją okoliczności wskazujące na konieczność ich dłuższego przechowywania.
 6. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych na potrzeby przyszłych rekrutacji – Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres dwunastu ( 12 ) miesięcy od dnia wyrażenia zgody w tym zakresie lub do dnia wycofania udzielonej przez Ciebie zgody.
 7. W przypadku wyrażenia zgody na prowadzenie przez nas marketingu bezpośredniego – Twoje dane będą przetwarzane do czasu zgłoszenia przez Ciebie sprzeciwu.
 8. Posiadasz prawo do:
  1) dostępu do treści swoich danych,
  2) żądania ograniczenia ich przetwarzania, ich sprostowania, a także ich usunięcia,
  3) żądania przeniesienia danych do innego podmiotu,
  4) wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) – jeśli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem,
  5) cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych, których zgoda dotyczyła. Cofniecie zgody nie będzie miało wpływu na czynności już dokonane.

  W przypadku skorzystania z przysługujących Ci, wskazanych powyżej praw skieruj swój wniosek na adres e-mail: biuro@chrs.pl lub na adres naszej siedziby. Jednocześnie informujemy, że przed realizacją ww. praw mamy obowiązek zweryfikować Ciebie jako osobę, której dotyczą dane osobowe objęte wnioskiem.
 9. Podanie danych osobowych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych na potrzeby prowadzonych przez nas 1 procesów rekrutacji jest obowiązkowe. Niepodanie ww. danych osobowych uniemożliwi udział w procesie rekrutacji.
 10. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne, a dane te nie decydują o wyniku rekrutacji i zawarciu umowy o współpracy z potencjalnym pracodawcom, jednak mogą być przez nas brane pod uwagę.
 11. W przypadku aplikowania na stanowisko związane z nawiązaniem współpracy w oparciu o umowę cywilnoprawną podanie danych jest niezbędne do podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy (udziału w procesie rekrutacji).
 12. Nie przetwarzamy Twoich danych osobowych w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie zautomatyzowanego profilowania.
 13. Mając jednak na uwadze zakres naszych usług wykorzystujemy dane dotyczące Twojej ścieżki zawodowej, tj. wykształcenia, umiejętności oraz doświadczenia zawodowego w celu indywidualizacji ofert pracy rekomendowanych dla Ciebie oraz udostępniania Twoich danych osobowych potencjalnym pracodawcom. Jednocześnie oświadczamy, że jako Administrator dokładamy wszelkich starań aby zapewnić wszelkie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie z wszystkim obowiązującymi przepisami.