Polityka prywatności

Polityka prywatności Corporate HR Solutions Sp. z o.o.

Polityka prywatności Corporate HR Solutions Sp. z o.o. wchodzi w życie dnia 1 czerwca 2019 roku. 

Niniejsza Polityka została opracowana uwzględniając przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE ) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”). 

Celem wprowadzenia Polityki prywatności jest przekazanie informacji jakie dane zbiera nasza firma, do jakich celów je wykorzystujemy oraz jakie prawa przysługują Ci w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych. Pod pojęciem „przetwarzania” należy rozumieć wszelkie operacje wykonywane na Twoich danych osobowych od ich pozyskania, przechowywania, wykorzystywania, ujawniania, po ich usunięcie. 

Bardzo ważne dla nas jest, abyś posiadał wiedzę w jaki sposób i do jakich celów wykorzystujemy  Twoje dane osobowe,  a także w jaki sposób chronimy Twoją prywatność. W związku z tym, prosimy abyś zapoznał się z niniejszą Polityką. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości związanych z treścią Polityki możesz się z nami skontaktować dzwoniąc na nr 887 380 073 lub pisząc na adres biuro@chrs.pl.

I. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych? 

Administratorem Twoich danych osobowych jest Corporate HR Solutions Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lubinie ( 59-301 ) przy ul. M.Skłodowskiej – Curie 84. Jako Administrator danych określamy cel i sposób przetwarzania Twoich danych osobowych. 

II. Kim jesteśmy? 

Jesteśmy agencją pracy i doradztwa personalnego ( nr certyfikatu 22165 ) , która specjalizuje się w usługach rekrutacyjnych, wynajmie pracowników i doradztwie personalnym i zawodowym. W ramach świadczonych usług oferujemy pomoc w znalezieniu pracy, przede wszystkim poprzez prezentowanie Ci odpowiednich ofert pracy oraz udostępnianie Twoich danych potencjalnym pracodawcom. Pracodawcom natomiast pomagamy w znalezieniu pracowników o wymaganych kompetencjach na poszukiwane vacaty. 

Możesz skorzystać z oferowanych przez nas usług: 

a) rejestrując się w naszej bazie za pośrednictwem naszej strony internetowej www.chrs.pl,

b) odpowiadając na oferty pracy zamieszczone na naszej stronie internetowej www.chrs.pl

c) odpowiadając na oferty pracy zamieszczone przez nas na portalach rekrutacyjnych, społecznościowych i innych ( ogłoszeniowych ),

d) przekazując swoje dokumenty aplikacyjne osobiście lub listownie do naszej siedziby zlokalizowanej w Lubinie, przy ul.M.Skłodowskiej – Curie 84. 

III. Jakie dane osobowe przetwarzamy oraz w jakich celach? 

Dane osobowe to wszelkie informacje, które pozwalają na Twoją identyfikację, w tym w szczególności: imię i nazwisko, adres zamieszkania/adres do korespondencji, nr telefonu, adres e-mail oraz Twój wizerunek.  

Twoje dane przetwarzamy w następującym celu i zakresie: 

a) rejestracja w naszej bazie danych: w tym celu przetwarzamy dane osobowe podane przez Ciebie w formularzu rejestracyjnym znajdującym się na naszej stronie internetowej tj. imię i nazwisko, nr telefonu i/lub adres e-mail oraz data urodzenia, a także dane znajdujące się w przekazanej przez Ciebie dokumentacji aplikacyjnej ( CV i/lub list motywacyjny ) tj. Twoje imię i nazwisko, adres zamieszkania/adres do korespondencji, dane kontaktowe (adres e-mail i/lub nr tel.), dane dotyczące wykształcenia, doświadczenia zawodowego, odbytych kursów i szkoleń, Twoich zainteresowań, Twój wizerunek, a także inne przekazane przez Ciebie informacje, na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji prowadzonych na nasze potrzeby oraz na zlecenie potencjalnych pracodawców. Rejestracja w naszej bazie danych umożliwia prezentowanie Ci odpowiednich ofert pracy, a także udostępnianie Twoich danych potencjalnym pracodawcom. 

Rejestracja w naszej bazie danych polega na przekazaniu przez Ciebie swojej aplikacji ( CV ) i nie jest równoznaczna z założeniem konta.  

b) udział w prowadzonym przez nas procesie rekrutacji na potrzeby własne oraz na zlecenie potencjalnych pracodawców: w tym celu przetwarzamy dane osobowe podane przez Ciebie w dokumentacji aplikacyjnej (CV i/lub list motywacyjny) tj. Twoje imię i nazwisko, adres zamieszkania/adres do korespondencji, dane kontaktowe (adres e-mail i/lub nr telefonu), dane dotyczące wykształcenia, doświadczenia zawodowego, odbytych kursów i szkoleń, Twoich zainteresowań, Twój wizerunek, a także innych przekazanych przez Ciebie informacji w odpowiedzi na zamieszczone przez nas ogłoszenie o pracę. Od Ciebie zależy czy weźmiesz udział w rekrutacji prowadzonej wyłącznie na konkretne stanowisko czy wyrazisz zgodę na przetwarzanie Twoich danych dla potrzeb przyszłych rekrutacji, a tym samym wyrazisz chęć otrzymywania rekomendowanych Tobie ofert pracy w przyszłości,  

c) ustalenie, dochodzenie roszczeń: w tym celu możemy przetwarzać Twoje dane osobowe takie jak: imię i nazwisko, dane kontaktowe, informacje dotyczące korzystania z naszych usług, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, 

d) badanie Twojej satysfakcji: w tym celu przetwarzamy Twoje dane osobowe takie jak: imię i nazwisko, adres e-mail oraz informacje zawarte w udzielonych przez Ciebie odpowiedziach zawartych w przygotowanych przez nas ankietach lub formularzach stosowanych do badania satysfakcji świadczonych przez nas usług. 

IV. Jaka jest podstawa prawna przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych ? 

Podstawą prawną przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych jest: 

a) nasz obowiązek prawny w zakresie uzyskania danych określonych w przepisie art. 221 §1 ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy tj. art. 6 ust. 1 lit c) RODO – na potrzeby związane z prowadzoną przez nas rekrutacją, 

b) podejmowanie działań przed zawarciem umowy (o pracę, o pracę tymczasową bądź umowy cywilnoprawnej) tj. art. 6 ust. 1 lit b) RODO, 

c) nasz prawnie uzasadniony interes polegający na marketingu usług własnych, dochodzeniu lub zabezpieczeniu roszczeń, prowadzeniu analiz jakości świadczonych usług tj. art. 6 ust. 1 lit f) RODO, 

d) Twoja zgoda w zakresie przetwarzania danych wykraczających poza wskazane powyżej podstawy przetwarzania, w tym wykraczających w szczególności poza ustawowy zakres danych przewidziany w art. 221 §1 ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy tj. art. 6 ust. 1 lit a) RODO. 

 V. Komu udostępniamy Twoje dane osobowe? 

Twoje dane osobowe możemy udostępniać następującym odbiorcom:  

a) potencjalnym pracodawcom poszukującym pracowników odpowiadających Twojemu profilowi zawodowemu, 

b) dostawcom usług, z których usług korzystamy przy przetwarzaniu Twoich danych. Dostawcy usług, którym przekazujemy Twoje dane osobowe podlegają naszej polityce ochrony danych osobowych w kontekście celów i sposobów przetwarzania Twoich danych, 

c) osobom przez nas upoważnionym – nasi pracownicy i współpracownicy, którzy mogą mieć dostęp do Twoich danych w związku z wykonywanymi obowiązkami zawodowymi,

d) administratorom danych osobowych – niektórzy z dostawców usług w pewnym zakresie sami określają cele i sposoby przetwarzania Twoich danych osobowych jak np. administratorzy niektórych portali za pośrednictwem, których przesyłasz nam swoją aplikację bądź podmioty zajmujące się remerketingiem, 

e) uprawnionym organom państwowym, które zwrócą się do nas o udostępnienie Twoich danych. 

VI. Czy przekazujemy Twoje dane do państw trzecich? 

Przez państwa trzecie należy rozumieć państwa spoza obszaru Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich po spełnieniu jednego z poniższych warunków: 

a) przetwarzanie jest realizowane przez Procesora bądź innego administratora danych osobowych w państwie trzecim, w stosunku do którego Komisja Europejska wydała decyzję stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony, o którym mowa w art. 45 RODO, 

b) przetwarzanie jest realizowane przez Procesora lub innego administratora danych osobowych, który uczestniczy w programie Privacy Shield („Tarcza prywatności”), 

c) przetwarzanie jest realizowane przez Procesora bądź innego administratora danych osobowych w ramach wiążących reguł korporacyjnych, o których mowa w art. 4 pkt 20) oraz 47 RODO, d) przetwarzanie jest realizowane przez Procesora bądź innego administratora danych osobowych na podstawie Standardowych Klauzul Umownych zawartych pomiędzy Spółką a Procesorem lub innym administratorem danych osobowych.  

Przekazanie Twoich danych osobowych do państwa trzeciego, w stosunku do którego nie zachodzi żadna ze wskazanych powyżej przesłanek będzie możliwe na podstawie Twojej zgody udzielonej po uprzednim poinformowaniu Cię o możliwym ryzyku związanym z takim przekazaniem.  

 VII. Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe? 

Twoje dane osobowe będą przez nas przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacyjnego, w którym uczestniczysz i zostaną usunięte najpóźniej w ciągu jednego (1) miesiąca po jego zakończeniu.  

Jeśli jednak wyrazisz zgodę na przetwarzanie Twoich danych do celów przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Corporate HR Solutions Sp. z o.o., wówczas Twoje dane osobowe będą przez nas przechowywane przez okres jednego ( 1 ) roku od dnia wyrażenia przez Ciebie zgody w tym zakresie. 

 VIII. Jakie prawa przysługują Ci w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych? 

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, masz prawo do:

a) dostępu do treści swoich danych,  

masz prawo uzyskać informację czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, a jeśli tak to przysługuje Ci uprawnienie uzyskania następujących informacji: cel przetwarzania; kategorie przetwarzanych danych osobowych; informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym Twoje dane zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich; planowany okres przechowywania Twoich danych osobowych bądź kryteria określenia tego okresu; prawach przyznanych Ci na mocy RODO w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, w tym prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego; o źródle Twoich danych osobowych; o zautomatyzowanym podejmowania decyzji w tym profilowaniu; o zabezpieczeniach stosowanych przez nas, w związku z przekazywaniem Twoich danych do państw trzecich. Ponadto przysługuje Ci prawo uzyskania kopii Twoich danych osobowych, które przetwarzamy. 

b) sprostowania swoich danych: 

masz prawo żądać od nas sprostowania Twoich danych osobowych, jeśli są nieprawidłowe bądź ich uzupełnienia, jeśli są niekompletne. 

c) usunięcia swoich danych:  

jeśli uznasz, że nie ma podstaw do dalszego przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, możesz żądać  ich usunięcia. Prawo do usunięcia danych przysługuje Ci jeśli: 

- Twoje dane nie są już niezbędne do realizacji celów, dla których zostały zebrane, 

- wycofałeś zgodę - w zakresie w jakim przetwarzanie Twoich danych opierało się na udzielonej przez Ciebie zgodzie, 

-wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w celach marketingowych, 

- Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem. 

Złożone przez Ciebie żądanie usunięcia danych osobowych nie ma zastosowania w zakresie, w jakim ich przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, w tym w szczególności w zakresie: Twojego imienia i nazwiska, adresu e -mail oraz adresu do korespondencji. 

d) ograniczenia przetwarzania danych: 

masz prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, w następujący przypadkach: 

- gdy kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych – ograniczymy przetwarzanie Twoich danych osobowych na okres pozwalający sprawdzić nam ich prawidłowość (nie dłużej niż w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia żądania), 

- gdy przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a jednocześnie sprzeciwiasz się usunięciu danych, w zamian żądając ograniczenia ich przetwarzania, 

- gdy Twoje dane nie są już nam potrzebne do realizacji celów, dla których je zebraliśmy i przetwarzaliśmy, ale są Ci potrzebne do dochodzenia, ustalenia lub obrony przysługujących Ci roszczeń, 

- gdy wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych – ograniczymy przetwarzanie Twoich danych do czasu stwierdzenia czy podniesione przez Ciebie podstawy sprzeciwu przeważają nad naszym prawnie uzasadnionym interesem związanym z przetwarzaniem Twoich danych osobowych. 

W przypadku skorzystania z powyższego prawa nie będziesz uczestniczył w prowadzonych przez nas procesach rekrutacji. Nie będziesz ponadto otrzymywał od nas żadnych ofert pracy.  

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych: 

masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, jeśli przetwarzanie to odbywa się na podstawie naszego uzasadnionego interesu. Ponadto, masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych do celów marketingu bezpośredniego. 

Jeśli skorzystasz ze ww. prawa, usuniemy Twoje dane osobowe, których przetwarzaniu się sprzeciwiłeś, chyba że będziemy mieli inną prawną podstawę do ich przetwarzania.  

f) praw do przenoszenia danych: 

w zakresie, w jakim Twoje dane przetwarzane są na podstawie Twojej zgody bądź realizowanej umowy, masz prawo uzyskać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe Ciebie dotyczące, które nam dostarczyłeś. Możesz je przekazać innemu podmiotowi, jak też zlecić nam przekazanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi (o ile jest to technicznie możliwe). 

Realizacja ww. prawa nastąpi poprzez przekazanie Twoich danych osobowych w pliku elektronicznym. 

g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego:  

jeśli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem bądź w inny sposób naruszamy przysługujące Ci prawa masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). 

h) prawo do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych, których zgoda dotyczyła:

w każdej chwili masz prawo cofnąć udzieloną nam zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. 

Cofnięcie zgody na przetwarzania Twoich danych osobowych uniemożliwi dalsze korzystanie z naszych usług tj. udział w procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Corporate HR Solutions Sp. z o.o. oraz otrzymywanie od nas ofert pracy.  

O fakcie sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, poinformujemy odbiorców, którym ujawniliśmy Twoje dane osobowe, chyba, że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagało niewspółmiernie dużego wysiłku.  

W przypadku skorzystania z przysługujących Ci praw, prosimy skieruj swój wniosek na adres e-mail: biuro@chrs.pl lub udaj się do naszej siedziby. Jednocześnie informujemy, że dla Twojego bezpieczeństwa przed realizacją ww. praw mamy obowiązek zweryfikować Ciebie jako osobę, której dotyczą dane osobowe objęte wnioskiem. 

Zgłoszone przez Ciebie żądanie rozpatrzymy bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie jednego miesiąca od dnia jego otrzymania. W razie potrzeby ( z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę zgłoszonych żądań ) możemy przedłużyć ten termin o miesiąc.

IX. W jaki sposób chronimy Twoje dane osobowe? 

Twoje dane osobowe objęte są ochroną w toku całego procesu przetwarzania danych. Dane, które przesyłasz nam drogą elektroniczną są zabezpieczone wg najwyższych standardów informatycznych. Dokumentacja aplikacyjna dostarczona do nas w formie papierowej przechowywana jest w zabezpieczonych szafach.

Dostęp do Twoich danych osobowych posiadają wyłącznie imiennie upoważnione osoby. Ponadto na potrzeby związane z ochroną Twojej prywatności stosujemy i doskonalimy szereg środków technicznych i organizacyjnych, aby zapobiec przypadkom naruszenia ochrony danych osobowych.  

Zapewniamy, aby dostawcy usług, z którymi współpracujemy zapewniali odpowiednie środki bezpieczeństwa gwarantujące odpowiednią ochronę Twoich danych osobowych.  

X. Czy Twoje dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany? 

Nie przetwarzamy Twoich danych osobowych w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie zautomatyzowanego profilowania.  

W związku z korzystaniem z naszych usług wykorzystujemy jedynie Twoje dane zawodowe tj. wykształcenie, umiejętności oraz doświadczenia zawodowe w celu przygotowania rekomendowanych dla Ciebie ofert pracy oraz udostępniania Twoich danych osobowych potencjalnym pracodawcom poszukującym kandydatów odpowiadających Twojemu profilowi zawodowemu. Nie tworzymy Twojego profilu z wykorzystaniem zautomatyzowanych środków lub algorytmów, nie udostępniamy również potencjalnym pracodawcom narzędzi służących budowaniu profilu kandydata. Wszystkie czynności w powyższym zakresie odbywają się z udziałem naszych pracowników i współpracowników.  

W zakresie uzależnionym od sposobu w jaki korzystasz z portali internetowych, za pośrednictwem których wysyłasz swoje CV, możesz otrzymywać rekomendowane Tobie oferty pracy. Informujemy, że nie występujemy w charakterze administratora  danych osobowych odpowiadającego za zautomatyzowane przetwarzanie Twoich danych osobowych, w tym profilowanie we wskazanym powyżej zakresie. Administratorem danych osobowych, a tym samym podmiotem decydującym o celu oraz sposobie stosowania zautomatyzowanego przetwarzania Twoich danych osobowych są właściciele portali internetowych, z których korzystasz. Informacje w tym zakresie uzyskasz w odpowiednich dokumentach publikowanych przez te portale. 

XI. Pliki cookies: 

W związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, możemy gromadzić Twoje dane za pośrednictwem takich technologii jak pliki cookies, które umożliwiają identyfikację przeglądarki lub urządzenia.  

"Cookies" (ciasteczka) to pliki tekstowe, zapisywane przez przeglądarkę internetową na Twoim urządzeniu w celu przechowywania informacji, służących do identyfikowania Użytkownika bądź zapamiętywania historii działań, podejmowanych przez niego w serwisie. Zgodnie z art. 173 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U.z 2004 r. Nr 171, poz. 1800 ze zm.) informujemy, że podmiotem zamieszczającym na Twoim urządzeniu pliki "cookies" w ramach korzystania przez Ciebie z usług jest Corporate HR Solutions Sp. z o.o. 

Pliki "cookies" wykorzystywane przez nas w celu: dostosowania zawartości usług do Twoich preferencji oraz optymalizacji usług; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać Twoje urządzenie i odpowiednio wyświetlić Ci usługę np. jej stronę internetową, dostosowaną do Twoich indywidualnych potrzeb;  tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób korzystasz z usług, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, jak również kierowania spersonalizowanej komunikacji marketingowej, po uzyskaniu do tego stosownych podstaw prawnych. Przechowywanie plików "cookies" nie powoduje zmian konfiguracyjnych w Twoim urządzeniu i oprogramowaniu na nim zainstalowanym. 

Przechowywanie plików "cookies" lub uzyskiwanie do nich dostępu wymaga uzyskania Twojej zgody, którą możesz wyrazić za pomocą odpowiednich ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi. 

Masz możliwość określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do "cookies" za pomocą ustawień oprogramowania lub konfiguracji usługi. Rekomendujemy jednak pozostawienie  standardowych ustawień dotyczących "cookies", ponieważ wyłączenie opcji akceptowania plików "cookies" może spowodować utrudnienia a nawet uniemożliwić Użytkownikowi korzystanie z niektórych usług. Jeżeli nie życzysz sobie abyśmy przechowywali "cookies" lub uzyskiwali do nich dostęp i nie chcesz tym samym korzystać ze spersonalizowanych usług, możesz w tym celu w każdym momencie zrezygnować z zapisywania plików "cookies" w swojej przeglądarce. 

 XII. Dodatkowe informacje: 

Corporate HR Solutions Sp. z o.o. jest uprawniona do zmiany niniejszej Polityki lub wprowadzenia nowej Polityki. Zmiana lub wprowadzenie nowej Polityki zostanie podana do Twojej wiadomości poprzez zamieszczenie informacji w tym zakresie na naszej stronie internetowej www.chrs.pl.  

W przypadku wprowadzenia istotnych zmian niniejszej Polityki, możemy poinformować Cię również w drodze wiadomości przesłanej na wskazany przez Ciebie adres e-mail.